Hlavní kategorie

Představenstvo akciové společnosti

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340 (dále jen „Společnost“), tímto

ODVOLÁVÁ

řádnou valnou hromadu akcionářů

svolanou na den 21. 6. 2019 v 9:00 hod. v sídle Společnosti s následujícím pořadem jednání:

 1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2018
 5. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2018
 6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností za r. 2018
 7. Projednání zprávy o vztazích za r. 2018
 8. Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2018
 9. Projednání a schválení odměňování členů představenstva Společnosti a projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva.
 10. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2019
 11. Změna stanov s ohledem na plánované rozšíření předmětu podnikání Společnosti o vázanou živnost „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.
 12. Závěr

 

Ve Frýdku-Místku dne 19. 6. 2019

 

Ing. Zdeněk Ručka

předseda představenstva