Projekce

Zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, spojené s jejím projednáváním dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:

 • výběr pozemku
 • příprava smluv s majiteli pozemků
 • zajištění zápisu na katastrálním úřadě
 • zajištěni zpracování potřebných průzkumů zejména geologických, hydrogeologických
 • zajištění zpracováni zaměření výškopisného a polohopisného
 • zpracování dokumentace E.I.A. (zákon č. 100/2001 Sb.), včetně zajištění projednání
 • zpracování dokumentace IPPC – zák. 76/2002 Sb. – Zákon o integrované prevenci
 • zpracováni dokumentace pro územní rozhodnutí – vyhl. 499/2006 Sb.
 • zajištění vydáni územního rozhodnutí
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení – vyhl. 499/2006 Sb.
 • zajištění vydání stavebního povolení
 • zpracování dokumentace pro provádění stavby – vyhl. 499/2006 Sb.
 • dokumentace pro výběr zhotovitele (rovněž pro účely veřejných zakázek)
 • plán organizace výstavby – vyhl. 499/2006 Sb.
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
 • zajištění Koordinátora BOZP na staveništi zákon č. 309/2006 Sb.
 • zpracování dokumentace pro uvádění technologie do provozu, individuální a komplexní zkoušky a zkušební provoz
 • zpracování dokumentace skutečného provedení – vyhl. 499/2006 Sb.
 • příprava kolaudačního řízení
 • zapracování připomínek kolaudačního řízení