Hlavní kategorie

Představenstvo akciové společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se uskuteční dne 20. 6. 2017 v 9:00 hodin v sídle společnosti. Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hodin.

I.

Pořad jednání valné hromady

 1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
 5. Zpráva dozorčí rady
 6. Projednání a schválení roční účetní uzávěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Vybrané údaje účetní závěrky (v tis Kč):

Výkony                                         661 248

Přidaná hodnota                             114 327

HV za účetní období                          7 665

HV před zdaněním                             9 019

Aktiva celkem                                476 888

Bankovní úvěry a výpomoci                       0

Finanční majetek                            271 652

 1. Projednání zprávy představenstva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích
 2. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích dle § 83 zákona o obchodních korporacích
 3. Projednání a schválení odměňování členů představenstva Společnosti a projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva Společnosti
 4. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2017
 5. Závěr

II.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

 

 1. Schválení jednacího a volebního řádu
  • Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady.

 • Zdůvodnění:

Schválení jednacího a volebního řádu odpovídá mnohaleté tradici průběhu řádných valných hromad Společnosti.

 1. Volba orgánu valné hromady
  • Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Zdeňka Ručku, zapisovatelem pana Karla Ryšku, ověřovateli zápisu Ing. Lumíra Schmidta a Ing. Albína Mageru, osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Kateřinu Chlebkovou.

 • Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánu Společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2016
  • Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2016 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2016.

 • Zdůvodnění:

Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě. Akcionáři mají možnost nahlédnout do řádné účetní závěrky, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy auditora v sídle Společnosti.

 1. Projednání a schválení odměňování členů představenstva Společnosti a projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva Společnosti
  • Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

 1. dodatek ke smlouvě o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi Společností a každým členem představenstva Společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem;
 2. uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce schválených v bodě a) tohoto usnesení mezi Společností a členy představenstva Společnosti;
  • Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje provést valorizaci odměn členů představenstva Společnosti, když v minulém období proběhla valorizace mezd pracovníků Společnosti a odměny členů představenstva Společnosti zůstaly nezměněny.

 1. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2017
  • Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2017, a to společnost CSA, spol. s r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00, IČO: 61972380.

 • Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje určit auditorem společnost CSA, spol. s r.o., která je auditorem Společnosti již několik let.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě – řádné valné hromady je oprávněn se zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni 13. června 2017.

Akcionář – fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce navíc plnou mocí. Statutární zástupce akcionáře (právnické osoby) se prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti. Zástupce, který není statutárním orgánem, se prokáže navíc plnou mocí.

Účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, zpráva dozorčí rady jsou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady.

Ve Frýdku-Místku dne 20. května 2017

Ing. Zdeněk Ručka

předseda představenstva