Hlavní kategorie

Představenstvo akciové společnosti

HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.

se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193584 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se uskuteční dne 26.6.2018 v 9:00 hod. v sídle společnosti. Registrace účastníků bude probíhat od 8:30hod.

I.

Pořad jednání valné hromady

 1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2017
 5. Zpráva dozorčí rady
 6. Projednání a schválení roční účetní uzávěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2017

Vybrané údaje účetní závěrky:

Čistý obrat                                    437 537 tis. Kč

Výkonová spotřeba                       402 731 tis. Kč

HV za účetní období                       13 418 tis. Kč

HV před zdaněním                          17 930 tis. Kč

Aktiva celkem                               413 597 tis. Kč

Bankovní úvěry a výpomoci                     0      Kč

Vlastní kapitál                                324 828 tis. Kč

 1. Projednání zprávy představenstva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích
 2. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích dle § 83 zákona o obchodních korporacích
 3. Projednání a schválení odměňování členů představenstva Společnosti a projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva.
 4. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2018
 5. Závěr

II.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

 1. Schválení jednacího a volebního řádu
  • Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady.

 • Zdůvodnění

Schválení jednacího a volebního řádu odpovídá mnohaleté tradici průběhu řádných valných hromad Společnosti

 1. Volba orgánu valné hromady
  • Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Zdeňka Ručku, zapisovatelem p. Karla Ryšku, ověřovateli zápisu Ing. Lumíra Schmidta a Ing. Marcela Jenča, osobou pověřenou sčítáním hlasů p. Kateřinu Chlebkovou.

 • Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánu Společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2017
  a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2017.

  • Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31.12.2017 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2017.

 • Zdůvodnění:

Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě. Akcionáři mají možnost nahlédnout do řádné účetní závěrky, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy auditora v sídle Společnosti.

 1. Projednání a schválení odměňování členů představenstva Společnosti a projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva
  • Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

 1. dodatek ke smlouvě o výkonu funkce podle §59 zákona o obchodních korporacích mezi Společností a každým členem představenstva Společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem;
 2. uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce schválených v bodě a) tohoto usnesení mezi Společností a členy představenstva Společnosti
  • Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje provést valorizaci odměn členů představenstva Společnosti, když v minulém období proběhla valorizace mezd pracovníků Společnosti a odměny členů představenstva Společnosti zůstaly nezměněny.

 1. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2018
  • Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2018, a to společnost CSA, spol. s r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00, IČ: 619 72 380.

 • Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje určit auditorem společnost CSA, spol. s r.o., která je auditorem Společnosti již několik let.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě – řádné valné hromady je oprávněn se zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni 19. června 2018.

Akcionář – fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce navíc plnou mocí. Statutární zástupce akcionáře (právnické osoby) se prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti. Zástupce, který není statutárním orgánem, se prokáže navíc plnou mocí.

Účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2017, zpráva dozorčí rady jsou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady.

Ve Frýdku-Místku dne 21. května 2018

Ing. Zdeněk Ručka

předseda představenstva