Hlavní kategorie

Představenstvo akciové společnosti

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů

která se uskuteční dne 23. 7. 2019 v 9:00 hod. v sídle Společnosti.

Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hod.

 

I.

Pořad jednání valné hromady

 1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2018
 5. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2018
 6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností za r. 2018
 7. Projednání zprávy o vztazích za r. 2018
 8. Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2018
 9. Projednání a schválení odměňování členů představenstva Společnosti a projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva.
 10. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2019
 11. Změna stanov s ohledem na plánované rozšíření předmětu podnikání Společnosti o vázanou živnost „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.
 12. Závěr

II.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

 1. Schválení jednacího a volebního řádu (bod č. 2 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady.

 • Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Schválení jednacího a volebního řádu rovněž odpovídá mnohaleté tradici průběhu řádných valných hromad Společnosti.

 1. Volba orgánů valné hromady (bod č. 3 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Zdeňka Ručku, zapisovatelem Ing. Radka Čuboně, ověřovateli zápisu Ing. Lumíra Schmidta a Ing. Marcela Jenča, osobou pověřenou sčítáním hlasů p. Kateřinu Chlebkovou.

 • Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Návrh na obsazení orgánu Společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje rovněž na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě aktualizovaný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na možnou nepřítomnost osob, které jsou navrženy do orgánů valné hromady (zejména v případě jejich nemoci).

 1. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2018 (bod č. 4 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2018.

 • Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo uveřejní společně s účetní závěrkou také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2018 na vědomí. Akcionáři mají možnost nahlédnout do této zprávy v sídle Společnosti.

 1. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2018 (bod č. 5 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti.

 • Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 2 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí. Akcionáři mají možnost nahlédnout do této zprávy v sídle Společnosti.

 1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2018
  a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2018
  (bod č. 6 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2018 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2018.

 • Zdůvodnění:

Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě. Akcionáři mají možnost nahlédnout do řádné účetní závěrky, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy auditora v sídle Společnosti.

Vybrané údaje účetní závěrky Společnosti za r. 2018 jsou následující:

 • Čistý obrat :                       616 640 tis. Kč
 • Výkonová spotřeba:          680 221 tis. Kč
 • HV před zdaněním:             23 685 tis. Kč
 • Aktiva celkem:                   647 060 tis. Kč
 • Bankovní úvěry a výpomoci:              0 Kč
 • Vlastní kapitál                    337 006 tis. Kč

Představenstvo Společnosti navrhuje rozdělit zisk dosažený Společností v účetním období roku 2018 ve výši 18.307.821,81 Kč (po zdanění) následujícím způsobem:

 • Příděl do sociálního fondu: 821,81 Kč
 • Zisk k rozdělení mezi akcionáře: 044.400 Kč (tj. 100 Kč / akcie)
 • Převod na účet nerozděleného zisku: 922.600 Kč

Ke způsobu rozdělení zisku představenstvo Společnosti uvádí, že z důvodu nárůstu rozpracované výrobu a nutnosti využít pracovní kapitál Společnosti k zajištění plynulého financování probíhajících zakázek Společnosti se navrhuje výplata nižších dividend, než v předchozím kalendářním roce 2018. V roce 2019 společnost realizuje několik rozsáhlých zakázek na Slovensku, kde existuje  zvýšená potřeba profinancování stavebních a montážních prací. Za tímto účelem společnost začala využívat k  financováni bankovní úvěr a do konce roku 2019 tak budou finanční zdroje společnosti vázány v nedokončené výrobě.

 1. Projednání zprávy o vztazích za r. 2018 (bod č. 7 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za r. 2018.

 • Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích statutární orgán ovládané osoby vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (tzv. zpráva o vztazích) za uplynulé účetní období. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu o vztazích na vědomí. Akcionáři mají možnost nahlédnout do této zprávy v sídle Společnosti.

Zpráva o vztazích za r. 2018 je součástí výroční zprávy Společnosti za r. 2018, která je dostupná na internetových stránkách Společnosti pod následujícím odkazem: hpfm.cz/media center/výroční zprávy/výroční zpráva 2018

 1. Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2018 (bod č. 8 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2018.

 • Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumá kontrolní orgán zprávu o vztazích vypracovanou v souladu s § 82 zákona o obchodních korporacích a o výsledku přezkumu informuje nejvyšší orgán společnosti a sdělí mu své stanovisko. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za r. 2018 na vědomí. Akcionáři mají možnost nahlédnout do stanoviska dozorčí rady v sídle Společnosti.

Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2018 je součástí výroční zprávy Společnosti za r. 2018, která je dostupná na internetových stránkách Společnosti pod následujícím odkazem: hpfm.cz/media center/výroční zprávy/výroční zpráva 2018

 1. Projednání a schválení odměňování členů představenstva Společnosti a projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva (bod č. 9 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

 1. dodatek ke smlouvě o výkonu funkce podle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích mezi Společností a každým členem představenstva Společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem; a
 2. uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce schválených v bodě a) tohoto usnesení mezi Společností a každým členem představenstva.
 • Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje provést valorizaci odměn členů představenstva Společnosti, neboť v minulém období proběhla pouze valorizace mezd zaměstnanců Společnosti, nikoli odměn členů představenstva; tyto zůstaly nezměněny.

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit výplatu individuálních prémií členů představenstva za rok 2019 podle stejných zásad jako v roce 2018. V roce 2019 (v měsíci březnu) došlo, v souladu s platnou kolektivní smlouvou, k valorizaci průměrné mzdy zaměstnanců společnosti o 3,5 %. Představenstvo navrhuje, aby o stejné procento, tj. 3,5 %, byly zvýšeny i měsíční odměny členů představenstva, kteří vykonávají řídící funkce ve Společnosti.

Akcionáři mají možnost seznámit se s návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva v sídle Společnosti.

 1. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2019 (bod č. 10 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2019, a to společnost CSA, spol. s r.o., se sídlem Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61972380.

 • Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje určit auditorem společnost CSA, spol. s r.o., která je auditorem Společnosti již několik let.

 1. Změna stanov s ohledem na plánované rozšíření předmětu podnikání Společnosti o vázanou živnost „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bod č. 11 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Článek 2.1 stanov Společnost se doplňuje o nové písm. l), které zní následovně: „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“

 • Zdůvodnění:

V souvislosti s rozvojem podnikání Společnosti představenstvo rozhodlo, že předmět podnikání Společnosti bude rozšířen o vázanou živnost „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. S rozšířením předmětu podnikání Společnosti je proto spojena povinnost změnit stanovy Společnosti v rozsahu dle navrhovaného usnesení, aby tyto stanovy v souladu se skutečným rozsahem podnikatelské činnosti Společnosti.

III.

Rozhodný den

Dle stanov Společnosti je rozhodným dne k účasti na valné hromadě 7. den předcházející dni konání valné hromady. Řádné valné hromady je proto oprávněn se zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni 16. 7. 2019.

IV.

Ostatní informace

Akcionář – fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce navíc plnou mocí. Statutární zástupce akcionáře (právnické osoby) se prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti. Zástupce, který není statutárním orgánem, se prokáže navíc plnou mocí. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady.

Účetní závěrka Společnosti za r. 2018, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy auditora, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2018, zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2018, zpráva představenstva o vztazích za r. 2018, stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2018 a návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů představenstva jsou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin.

 

Ve Frýdku-Místku dne 19. 6. 2019

 

Ing. Zdeněk Ručka

předseda představenstva