Hlavní kategorie

Představenstvo akciové společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01, IČO: 45193584 (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se uskuteční dne 28. 6. 2016 v 9.00 hodin v sídle Společnosti. Registrace účastníků bude probíhat od 8.30 hodin

Představenstvo akciové společnosti

HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s.

se sídlem 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193584

(dále jen „Společnost“),

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která se uskuteční dne 28.6.2016 v 9:00 hod. v sídle společnosti. Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hod.

 

I.

Pořad jednání valné hromady

 

 1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů
 2. Schválení jednacího a volebního řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r.2015
 5. Zpráva dozorčí rady
 6. Projednání a schválení roční účetní uzávěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2015Vybrané údaje účetní závěrky:

  Výkony                                               704 471 tis. Kč

  Přidaná hodnota                             136 606 tis. Kč

  HV za účetní období                        33 138 tis. Kč

  HV před zdaněním                           40 428 tis. Kč

  Aktiva celkem                                  513 796 tis. Kč

  Bankovní úvěry a výpomoci                      0      Kč

  Finanční majetek                            396 760 tis. Kč

 7. Projednání zprávy představenstva o vztazích dle § 82 zákona o obchodních korporacích
 8. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích dle § 83 zákona o obchodních korporacích
 9. Volba členů představenstva a dozorčí rady Společnosti
 10. Projednání a schválení odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti a projednání a schválení smluv o výkonu funkce, případně pouze dodatků ke smlouvám o výkonu funkce, mezi Společností a členy představenstva a smluv o výkonu funkce, případně pouze dodatků ke smlouvám o výkonu funkce, mezi Společností a členy dozorčí rady
 11. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2016
 12. Závěr 

  II.

  Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

   

 1. Schválení jednacího a volebního řádu
  1. Návrh usnesení:Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady.
  2. ZdůvodněníSchválení jednacího a volebního řádu odpovídá mnohaleté tradici průběhu řádných valných hromad Společnosti
 2. Volba orgánů valné hromady
  1. Návrh usnesení:Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
  2. Zdůvodnění:Návrh na obsazení orgánu Společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti.
 3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2015
  a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2015.

  1. Návrh usnesení:Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31.12.2015 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2015.
  2. Zdůvodnění:Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě. Akcionáři mají možnost nahlédnout do řádné účetní závěrky, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy auditora v sídle Společnosti.
 4. Volba členů představenstva a dozorčí rady Společnosti
  1. Návrh usnesení:Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Marcela Jenča, nar. 17. 12. 1971

   Valná hromada volí nové členy dozorčí rady, a to:

 • Mgr. Zdeňka Ručku, Ph.D., nar. 11. 9. 1982, bytem Rybkova 337/7, Veveří, 602 00 Brno
 • MgA. Barboru Klimšovou, nar. 13. 2. 1986, bytem Pod Zámečkem 3674, 738 01 Frýdek-Místek
 • Ing. Albína Mageru, nar. 28. 12. 1943, Studentská 1556/3, Podlesí, 736 01 Havířov

 

Valná hromada volí nové členy představenstva, a to:

 

 • Ing. Zdeňka Ručku, nar. 16. 1. 1960, bytem č.p. 233, 739 04 Morávka
 • Ing. Marcela Jenča, nar. 17. 12. 1971, bytem Nové Dvory-Vršavec 3554, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
 • Ing. Lumíra Schmidta, nar. 2. 4. 1964, bytem Skalky 1229/17, 741 01 Nový Jičín
 • Ing. Jaromíra Ivánka, nar. 2. 5. 1950, bytem č.p. 152, 739 41 Palkovice
 • Ing. Daniela Pustka, nar. 25. 10. 1955, bytem č.p. 626, 739 41 Palkovice
 1. Zdůvodnění:Členům představenstva Společnosti skončilo funkční období, noví členové představenstva nebyli zvoleni. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo navrhuje, aby dosavadní členové představenstva byli s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní zkušenosti znovu zvoleni jako členové představenstva Společnosti s tím, že na místo Ing. Jana Káše bude zvolen Ing. Marcel Jenčo.

  Členům dozorčí rady, s výjimkou Ing. Marcela Jenča, rovněž skončilo funkční období a noví členové nebyli dosud zvoleni. Představenstvo považuje nově navržené členy spolu s dosavadním členem dozorčí rady Ing. Albínem Magerou s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní zkušenosti za vhodné kandidáty.

   

 • Projednání a schválení odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti a projednání a schválení smluv o výkonu funkce, případně pouze dodatků ke smlouvám o výkonu funkce, mezi Společností a členy představenstva a smluv o výkonu funkce, případně pouze dodatků ke smlouvám o výkonu funkce, mezi Společností a členy dozorčí rady
  1. Návrh usnesení:Valná hromada schvaluje:
 1. smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, případně pouze dodatek ke smlouvě o výkonu funkce, mezi Společností a každým členem představenstva Společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem;
 2. uzavření smlouvy o výkonu funkce, případně pouze dodatků ke smlouvám o výkonu funkce, schválených v bodě a) tohoto usnesení mezi Společností a členy představenstva;
 3. smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, případně pouze dodatek ke smlouvě o výkonu funkce, mezi Společností a každým členem dozorčí rady Společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem;
 4. uzavření smlouvy o výkonu funkce, případně pouze dodatků ke smlouvám o výkonu funkce schválených v bodě c) tohoto usnesení mezi Společností a členy dozorčí rady.
 1. Zdůvodnění:Představenstvo navrhuje provést valorizaci odměn členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti, když v minulém období proběhla valorizace mezd pracovníků Společnosti a odměny členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti zůstaly nezměněny.
 • Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2016
  1. Návrh usnesení:Valná hromada určuje auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2016, a to společnost CSA, spol. s r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00, IČ: 619 72 380.
  2. Zdůvodnění:Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje určit auditorem společnost CSA, spol. s r.o., která je auditorem Společnosti již několik let.

    

   Rozhodný den k účasti na valné hromadě – řádné valné hromady je oprávněn se zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni 21. června 2016.

    

   Akcionář – fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce navíc plnou mocí. Statutární zástupce akcionáře (právnické osoby) se prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti. Zástupce, který není statutárním orgánem, se prokáže navíc plnou mocí.

    

   Účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za r. 2015, zpráva dozorčí rady jsou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady.

    

   Ve Frýdku-Místku dne 23. května 2016

    

   Ing. Zdeněk Ručka

            předseda představenstva

    

    

   Návrh na vypořádání hosp. výsledku za rok 2015
   položka
   Zisk po zdanění 33 138 028,37
   Příděl rezervnímu fondu 5% * 0,00
   Příděl do sociálního fondu 300 028,37
   Zůstatek 32 838 000,00
   Dividendy 400,- Kč / akcii 8 177 600,00
   Nerozdělený zůstatek zisku 24 660 400,00
   nerozdělený zisk minulých let 263 326 900,00
   nový zůstatek nerozděleného zisku 287 987 300,00
   Rezervní fond ve výši 5 % ZK byl vytvořen