Odvětví
Výroba koksu

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodává a projektuje veškerá zařízení spojená s výrobou koksu. Výroba koksu probíhá v koksárenských bateriích. Z hlediska typu koksárenských baterií nabízíme klasické koksárenské baterie (pěchované a sypané) ale i baterie typu Heat (Non) Recovery.

Všechny typy baterií jsou řešeny s potřebným strojním zařízením (kotvení, obložení, dveře, topné armatury, měnící zařízení, odsávací zařízení) a obsluhovacími stroji. Samozřejmostí je zařízení pro odprášení koksové strany a další prvky a inovace sloužící ke snížení vlivu provozu na životní prostředí (BAT limity).

S výrobou koksu souvisí také další obslužné provozy, které HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodává a projektuje. Tyto provozy jsou:

  • příprava uhelné vsázky – rozmrazovna, skládky uhlí (otevřené i kryté), mletí, míchání uhelné vsázky a doprava na uhelnou věž atd.
  • hašení koksu – hasicí věž a usazovací jímky
  • koksová služba – doprava a třídění koksu, mletí a sušení koksového prachu atd.

Pokusné koksovací pece

Samostatnou kapitolou tohoto odvětví jsou pokusné koksovací pece, které slouží pro zjišťování vlastností (zejména rozpínavých tlaků) uhlí. HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodává a projektuje na klíč různé typy pokusných koksovacích pecí dle požadavků zákazníka. Každá pec je projektována a realizována jako jedinečné zařízení.

Prospekty společnosti:

Pilot-Coke-Ovens

Pilot-oven-PO60

Quenching tower brochure

Chemický průmysl

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. se zaměřuje především na chemické provozy koksoven. Naše firma zajišťuje kompletní projektovou dokumentaci, dodávky a uvedení do provozu jednotlivých technologických celků, aparátů, zařízení a potrubních cest spojených s čištěním koksárenského plynu a surové čpavkové vody, včetně výroby a expedice chemických produktů.

Máme dlouholeté zkušenosti s návrhem aparátů typu trubkových výměníků, praček, stripperů, reaktorů, polních hořáků/flér apod. Také mimo chemické provozy koksoven nabízí HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. zpracování kompletní služby od studie až po realizaci staveb. Jedná se především o implementaci poskytnutých informací externím Licensorem na konkrétní řešení pro daného klienta.

Pro chemické technologické celky nabízíme bilancování hmotových a tepelných toků (bilance stávajících i nových technologií, optimalizaci technologických uzlů, návrhy nových technologických aparátů atd). Řešíme skladování kapalných a sypkých látek, jejich stáčení a plnění, dopravní systémy (produktovody) kapalin, plynů a tuhých látek. Pro všechny výše uvedené oblasti nabízíme také činnosti dozorů, najíždění a uvedení do provozu.

Strojní zařízení

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. se svými partnery zajišťuje dodávky, projekční a konstrukční práce strojního zařízení pro:

  • hutní prvovýroby (koksovny, aglomerace, vysoké pece a ocelárny)
  • úpravny surovin (uhlí a rud)
  • skladování, manipulaci a přípravu surovin – sypkých hmot (cementárny, lomy, pískovny)

Nabízíme zpracování všech stupňů dokumentace pro dopravní cesty, skládkové stroje, třídění a drcení, přípravu vsázky (mletí, míchání), úpravu a expedici, pohonné jednotky a pohony (řetězové, lanové), potrubní systémy a potrubí, jeřáby a zvedací zařízení, převážecí pánvové a šrotové vozy.

Pro koksovny zajišťujeme všechny druhy obsluhovacích strojů pro sypné i pěchované provozy.

Pro manipulaci s materiálem využíváme několika typů skládkových strojů jako např. portálový pásový zakladač, portálový korečkový naběrač, portálový zakladač/naběrač, boční shrnovač, boční shrnovač/ nakladač, kolesový zakladač/naběrač.

Vodíkové technologie

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. se svým partnerem HYDROGEN SYSTEMS s.r.o. působí na rozvíjejícím trhu s vodíkovými technologiemi.

Díky kombinaci know-how obou společností, působíme v rámci vodíkových technologií napříč celým jejich spektrem. Od návrhu až po realizaci. Od výroby primárně zeleného vodíku, přes jeho ukládání, stlačování a přepravu, až po jeho plnění.

Nabízíme řešení vodíkových technologií na klíč, a to s využitím těch nejmodernějších technologií s cílem podpořit co nejvíce energetickou suverenitu a zároveň tak pomoci ochraně klimatu.

Více najdete na naší samostatné webové stránce pro Vodíkové systémy

Energetika

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. nabízí dodávky a zpracování projektové dokumentace energetických staveb, což představují především elektrárny a teplárny různých typů a výkonů. Naše firma u těchto staveb řeší také ekologizace, jako jsou odsíření (deSOx), denitrifikace (deNOx), odprášení apod.

Mezi energetické stavby, které nabízí naše firma, se řadí dále zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (kogenerační jednotky), kotelny na různá (i alternativní) paliva, bioplynové a výměníkové stanice.

Mezi energetické stavby řešené naší firmou patří i strojní chlazení a vodní hospodářství.

Průmyslové stavby

Komplexní dodavatelský a projekční tým firmy HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. má za sebou mnoho let zkušeností s návrhem a realizací veškerých průmyslových staveb či přímo průmyslových areálů (zón). Naší specialisté v rámci projekční činnosti řeší v těchto areálech umístění jednotlivých technologických celků se zaměřením na logistické vazby pro co nejvyšší efektivitu a ekonomiku daného provozu.

Naše firma má zkušenosti s i neustále se rozvíjejícím automobilovým průmyslem. Potvrzením je úspěšná realizaci automobilových závodů TPCA v Kolíně a HMMC v Nošovicích nebo pravidelná spolupráce s výrobcem ocelových a hliníkových disků pro osobní automobily v Ostravě.

Mezi průmyslové stavby s ekologickým zaměřením zpracovávané naší firmou se řadí také biologické čističky odpadních vod a skládky odpadů.

Občanské stavby

Projektování a dodávky občasných staveb je nedílnou součástí portfolia naší firmy. V prvé řadě je nutné zmínit úspěšné realizace mnoha sportovních a volnočasových objektů, jako jsou víceúčelové sportovní haly, tělocvičny nebo aquaparky. Tyto stavby zpracováváme na základě vlastního nebo zadaného architektonického návrhu.

Velmi časté jsou také realizace bytových či administrativní objektů. V případě administrativních objektů se v poslední době setkáváme s otázky na možné zpracování BIM modelu. V této problematice je HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek velice aktivní a je připraven tyto požadavky kvalitně a rychle plnit.

Všechny občanské stavby jsou naší firmou zpracovávány komplexně s velkým důrazem na architektonický, ekonomický a ekologický charakter stavby.

Aquaparky, bazénová technika

Patříme k předním českým projektantům provádějící návrhy aquaparků, koupališť, wellness center a privátních bazénů. Zpracujeme s pečlivostí projekty v různých úrovních náročnosti, od základní bazénové technologie pro privátní bazén přes náročnou technologii pro aquapark.

Současně poskytujeme poradenskou a inženýrskou činnost. V oblasti výstavby aquaparků, plaveckých bazénů a koupališť nabízíme všestrannou podporu při projektování těchto zakázek.

Provádíme designové návrhy řešení, použití nerezového materiálu s bazénovou technologií.

Dopravní a inženýrské stavby

Při zpracovávání komplexních projektů a staveb navrhuje firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. také inženýrské stavby a dopravní stavby.

V rámci inženýrských staveb zpracováváme trasy kanalizací, vodovodů, parovodů, plynovodů ale i telekomunikací a elektrických vedení. V rámci dopravních staveb řešíme vnitro-areálové a obecní komunikace včetně dopravního řešení, vlečky a železniční přípojky a parkoviště.

Čistírny odpadních vod

Biologické čistírny odpadních vod z koksochemického provozu jsou specifická zařízení kombinující více technologických stupňů, které slouží k předčištění odpadních vod na kvalitu pro biologický stupeň (oddehtování, chemické čištění apod.), který je tvořen převážně procesy nitrifikace a denitrifikace. Po biologickém stupni následují úpravy vyčištěných vod na požadovanou kvalitu pro vypouštění v dané lokalitě (odbarvení, dokysličení apod.). Přebytečný kal je v technologii koksárenství využit do uhelné vsázky a tím snížena ekologická zátěž ze vznikajících odpadů.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s. zajišťuje kompletní projektovou dokumentaci, dodávky zařízení i stavební části a uvedení do provozu čistíren odpadních vod tak, aby byly funkční za všech okolností, které mohou v chemických provozech a samotných čistírnách nastat.

S partnery jsme schopni navrhnout tzv. ZLD (zero liquid discharge) odpadních vod z koksárenství, jelikož je technologie chemické části koksovny technologií s přebytkem vod a jediným možným „konzumentem“ jsou chladící věže, je kvalita vod upravována tak, aby ji zde bylo možné využít. Proces k tomuto určený jsou tlakové membránové jednotky (ultrafiltrace a reverzní osmóza). Je-li požadavkem dalšího snížení množství kapalného odpadu, může být technologie zakončena krystalizátorem.

To vše provádíme s ohledem na lokální podmínky, v nichž má být stavba realizována.