Výroba koksu

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodává a projektuje veškerá zařízení spojená s výrobou koksu. Výroba koksu probíhá v koksárenských bateriích. Z hlediska typu koksárenských baterií nabízíme klasické koksárenské baterie (pěchované a sypané) ale i baterie typu Heat (Non) Recovery.

Všechny typy baterií jsou řešeny s potřebným strojním zařízením (kotvení, obložení, dveře, topné armatury, měnící zařízení, odsávací zařízení) a obsluhovacími stroji. Samozřejmostí je zařízení pro odprášení koksové strany a další prvky a inovace sloužící ke snížení vlivu provozu na životní prostředí (BAT limity).

S výrobou koksu souvisí také další obslužné provozy, které HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodává a projektuje. Tyto provozy jsou:

příprava uhelné vsázky – rozmrazovna, skládky uhlí (otevřené i kryté), mletí, míchání uhelné vsázky a doprava na uhelnou věž atd.
hašení koksu – hasicí věž a usazovací jímky
koksová služba – doprava a třídění koksu, mletí a sušení koksového prachu atd.
Pokusné koksovací pece

Samostatnou kapitolou tohoto odvětví jsou pokusné koksovací pece, které slouží pro zjišťování vlastností (zejména rozpínavých tlaků) uhlí. HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dodává a projektuje na klíč různé typy pokusných koksovacích pecí dle požadavků zákazníka. Každá pec je projektována a realizována jako jedinečné zařízení.

Prospekty společnosti:

Pilot-Coke-Ovens

Pilot-oven-PO60

Quenching tower brochure

Koksárenské baterie

Koksárenské baterie

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek je schopen připravit různé typy koksárenských baterií a pokusných koksovacích pecí ve vazbě na rozměry komory a způsob otápění či odtahy spalin. V minulosti byly řešeny tyto typy baterií:

  • Klasické koksárenské baterie

COBS5-HP se sypným provozem, výška komory 5,0m

COBS7-HP velkoprostorová se sypným provozem, výška komory 7,1m

COBP1-HP s pěchovacím provozem, výška komory 3,6m (šířka komory 0,44m)

COBP2-HP s pěchovacím provozem, výška komory 3,5m (šířka komory 0,515m)

COBP5.5-HP s pěchovacím provozem, výška komory 5,5m

  • Baterie typu Heat Recovery /Non Recovery/

HR baterie s výškou komory 2,66m ve vrcholu klenby a šířkou komory 2,75m se spodním odtahem spalin včetně kompletní energetické části pro využití tepla spalin k výrobě páry nebo elektrické energie.

  • Pokusné koksovací pece

PO500-HP pro cca 500 kg uhelné vsázky. Simulace koksovacího procesu s měřením tlaku vsázky na stěnu.  Systém čištění odcházejících plynů.  Pěchovaný způsob provozu, je možná i simulace hustoty sypného provozu.

PO250-HP pro cca 250 kg uhelné vsázky. Simulace koksovacího procesu s měřením tlaku vsázky na stěnu.  Systém čištění odcházejících plynů.  Pěchovaný způsob provozu, je možná i simulace hustoty sypného provozu.

PO60-HP pro cca 60 kg uhelné vsázky. Simulace koksovacího procesu s měřením tlaku vsázky na stěnu.  Systém čištění odcházejících plynů.  Pěchovaný způsob provozu, je možná i simulace hustoty sypného provozu.

  • Testovací pec SHO

Pokusná pec SHO pro měření rozpínavosti koksárenských uhlí. SHO pec je navržena v dvoukomorovém provedení s elektrickým ohřevem dna pece. Pec umožňuje testování buď jednoho vzorku uhlí nebo dvou vzorků uhlí současně.

Kapacita každé komory je 6kg uhlí.

Provoz pece je řízen automaticky a výsledky testů jsou zaznamenávány v připojeném průmyslovém PC.

Hašení koksu

  • Vestavba hasicí věže WQ20-HP slouží pro snížení emise tuhých znečišťujících látek z hasicí věže do ovzduší pod hranici BAT limitů (20g/tcks)

Laboratorní přístroje – Dasfos

  • Systém RF – 33 pro stanovení reaktivity a pevnosti koksu zkouškou CRI – CSR
  • Systém RF – 33/KK pro výrobu 10 kg koksu a stanovení vlastností koksu zkouškou CRI – CSR
  • Systém RF – 33/TV pro stanovení vlastností koksu  zkouškou CRI – CSR s termováhou s reprodukovatelnosti   0,5 g.
  • Plastometr PF – 22 – Gieselerův plastometr podle  ASTM D 2639
  • Dilatometr DF – 7 – podle norem ISO 349, DIN 739, ISO 8264

Prospekt společnosti:

Pilot Coke Ovens

Sole-heated oven (SHO)

Quenching tower brochure

Katalyzátory RANIDO

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dlouho době spolupracuje se společností RANIDO. Společně dodáváme našim klientům katalyzátory do Clausova Procesu k eliminaci H2S a NH3 z koksárenského plynu.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. je výhradním distributorem katalyzátoru společnosti RANIDO pro Polský trh a Indii.

Produkty:

RCAT®-3000
RCAT®-3000 je niklový katalyzátor na vysoce odolném nosiči z oxidu hořečnatého, používaný pro rozklad NH3 přítomného v koksárenském plynu.
Využití nachází v předštěpných reaktorech předřazených Clausovým reaktorům pro odsiřování koksárenského plynu. Katalyzátor je vyráběn ve tvaru Raschigových kroužků o rozměru 20x20x4 cm. Protože provozní teplota předštěpného reaktoru přesahuje 1000 °C, doporučujeme pro delší životnost využít katalyzátor v kombinaci s inertními kuličkami z vysoce čisté aluminy ABSM.

RCAT®-9001
Plyny odcházející z předštěpného reaktoru jsou následně odsiřovány v Clausových reaktorech. Standardním katalyzátorem pro převedení sloučenin síry na elementární síru je RCAT®-9001 na bázi aluminy.
Provozní teplota Clausových reaktorů je výrazně nižší než u předštěpného reaktoru (200-320 °C). Katalyzátor je dodáván ve tvaru kuliček o průměru 4-6 mm v kombinaci s vysoce odolnými keramickými kuličkami CBSM, které chrání katalyzátor a prodlužují jeho životnost.

RCAT®-9002
RCAT®-9002 je alternativním katalyzátorem pro odsíření spalin v Clausových reaktorech. Na rozdíl od standardního katalyzátoru RCAT®-9001 obsahuje kromě aluminy i TiO2 pro podporu hydrolýzy COS/CS2 a zvýšení celkové účinnosti odsiřování. Ačkoliv je velmi porézní, vykazuje vysokou mechanickou i tepelnou odolnost. RCAT®-9002 bývá využíván buď samostatně, nebo v kombinaci s RCAT®-9001.

Pokud je v reaktoru přítomen přebytečný kyslík, mohou Clausovy katalyzátory podléhat sulfataci. Vznik síranů na povrchu částic snižuje aktivitu katalyzátoru a tím i účinnost odsíření.
Odolnost katalyzátoru proti sulfataci lze podpořit využitím produktů RCAT®-9003 a RCAT®-9004.

RCAT®-9003
Katalyzátor RCAT®-9003 na bázi TiO2 je vyráběn ve formě extrudátů o průměru 3-5 mm. Kromě vylepšené katalytické aktivity má také vyšší odolnost proti otravě kyslíkem. Katalyzátor je možno využívat samostatně, ale také v kombinaci s katalyzátory RCAT®-9001 a RCAT®-9002.

RCAT®-9004
Otravě standardního katalyzátoru RCAT®-9001 kyslíkem lze zamezit také použitím RCAT-9004 – Clausova katalyzátoru obsahujícího železo. Chrání běžné katalyzátory před sulfatací a tím prodlužuje jejich životnost. Je vyráběn ve tvaru kuliček o velikosti 4-6 mm.

Dokumenty ke stažení: 

Ranido + HPFM COG Brochure

TDS RCAT-9001

TDS RCAT-9002

TDS RCAT-9003

TDS RCAT-9004

TDS RCAT-3000

Čistírny odpadních vod

Biologické čistírny odpadních vod z koksochemického provozu jsou specifická zařízení kombinující více technologických stupňů, které slouží k předčištění odpadních vod na kvalitu pro biologický stupeň (oddehtování, chemické čištění apod.), který je tvořen převážně procesy nitrifikace a denitrifikace. Po biologickém stupni následují úpravy vyčištěných vod na požadovanou kvalitu pro vypouštění v dané lokalitě (odbarvení, dokysličení apod.). Přebytečný kal je v technologii koksárenství využit do uhelné vsázky a tím snížena ekologická zátěž ze vznikajících odpadů.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s. zajišťuje kompletní projektovou dokumentaci, dodávky zařízení i stavební části a uvedení do provozu čistíren odpadních vod tak, aby byly funkční za všech okolností, které mohou v chemických provozech a samotných čistírnách nastat.

S partnery jsme schopni navrhnout tzv. ZLD (zero liquid discharge) odpadních vod z koksárenství, jelikož je technologie chemické části koksovny technologií s přebytkem vod a jediným možným „konzumentem“ jsou chladící věže, je kvalita vod upravována tak, aby ji zde bylo možné využít. Proces k tomuto určený jsou tlakové membránové jednotky (ultrafiltrace a reverzní osmóza). Je-li požadavkem dalšího snížení množství kapalného odpadu, může být technologie zakončena krystalizátorem.

To vše provádíme s ohledem na lokální podmínky, v nichž má být stavba realizována.