Produkty a služby
Výroba koksu

Koksárenské baterie

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek je schopen připravit různé typy koksárenských baterií a pokusných koksovacích pecí ve vazbě na rozměry komory a způsob otápění či odtahy spalin. V minulosti byly řešeny tyto typy baterií:

 • Klasické koksárenské baterie

COBS5-HP se sypným provozem, výška komory 5,0m

COBS7-HP velkoprostorová se sypným provozem, výška komory 7,1m

COBP1-HP s pěchovacím provozem, výška komory 3,6m (šířka komory 0,44m)

COBP2-HP s pěchovacím provozem, výška komory 3,5m (šířka komory 0,515m)

COBP5.5-HP s pěchovacím provozem, výška komory 5,5m

 • Baterie typu Heat Recovery /Non Recovery/

HR baterie s výškou komory 2,66m ve vrcholu klenby a šířkou komory 2,75m se spodním odtahem spalin včetně kompletní energetické části pro využití tepla spalin k výrobě páry nebo elektrické energie.

 • Pokusné koksovací pece

PO500-HP pro cca 500 kg uhelné vsázky. Simulace koksovacího procesu s měřením tlaku vsázky na stěnu.  Systém čištění odcházejících plynů.  Pěchovaný způsob provozu, je možná i simulace hustoty sypného provozu.

PO250-HP pro cca 250 kg uhelné vsázky. Simulace koksovacího procesu s měřením tlaku vsázky na stěnu.  Systém čištění odcházejících plynů.  Pěchovaný způsob provozu, je možná i simulace hustoty sypného provozu.

PO60-HP pro cca 60 kg uhelné vsázky. Simulace koksovacího procesu s měřením tlaku vsázky na stěnu.  Systém čištění odcházejících plynů.  Pěchovaný způsob provozu, je možná i simulace hustoty sypného provozu.

 • Testovací pec SHO

Pokusná pec SHO pro měření rozpínavosti koksárenských uhlí. SHO pec je navržena v dvoukomorovém provedení s elektrickým ohřevem dna pece. Pec umožňuje testování buď jednoho vzorku uhlí nebo dvou vzorků uhlí současně.

Kapacita každé komory je 6kg uhlí.

Provoz pece je řízen automaticky a výsledky testů jsou zaznamenávány v připojeném průmyslovém PC.

Hašení koksu

 • Vestavba hasicí věže WQ20-HP slouží pro snížení emise tuhých znečišťujících látek z hasicí věže do ovzduší pod hranici BAT limitů (20g/tcks)

Laboratorní přístroje – Dasfos

 • Systém RF – 33 pro stanovení reaktivity a pevnosti koksu zkouškou CRI – CSR
 • Systém RF – 33/KK pro výrobu 10 kg koksu a stanovení vlastností koksu zkouškou CRI – CSR
 • Systém RF – 33/TV pro stanovení vlastností koksu  zkouškou CRI – CSR s termováhou s reprodukovatelnosti   0,5 g.
 • Plastometr PF – 22 – Gieselerův plastometr podle  ASTM D 2639
 • Dilatometr DF – 7 – podle norem ISO 349, DIN 739, ISO 8264

Prospekty společnosti:

Pilot Coke Ovens

Sole-heated oven (SHO)

Quenching tower brochure

Tepelně technické služby

Dohled při vyzdívání koksárenských baterií

 • Technický dozor při realizaci žáruvzdorných vyzdívek dle projektové dokumentace
 • Technický dozor při montáži technologického zařízení navazujícího na žáruvzdorné zdivo
 • Dozor při komplexních zkouškách a záběhovém provozu
 • Kontrolní činnost při přejímkách žáruvzdorného zdiva

Vysoušení a vytápění koksárenských baterií

 • Vysoušení a vytápění koksárenských baterií s použitím termočlánků s bezdrátovou technologií sběru dat
 • Laboratorní dilatometrické zkoušky a chemické složení žáruvzdorného zdiva
 • Vypracování vysoušecí křivky

Regulace kotvení kleštin koksárenských baterií

 • Kontrolní činnost při regulaci kotvení dle projektové dokumentace

Teplotní a tlaková regulace koksárenských baterií

 • Měření teplot, analýz spalin a seřízení tlakového režimu
 • Optimalizace tepelného režimu s ohledem na emise a stáří baterie

Audit koksárenských baterií

 • Proměření teplotních a tlakových poměrů
 • Měření analýz spalin
 • Měření těsnosti zdiva koksárenských baterií
 • Kontrola poškození zdiva komor a kouřových kanálů
Chemie

Nabízené služby v oblasti chemického průmyslu

 • Stanovení bilancí stávajících i nových technologií
 • Optimalizace technologických uzlů
 • Návrhy nových technologických aparátů

Nabízené technologické uzly s vlastním know-how

 • hrubá a jemná kondenzace
 • primární a koncové chlazení plynu
 • odloučení dehtu z koksárenského plynu (elektrostatické nebo mechanické filtry)
 • doprava plynu
 • vypíraní BTX uhlovodíku z koksárenského plynu
 • zpracování fenolčpavkových vod včetně biologické čistírně odpadních vod

technologie odsíření:

 • amoniakální
  • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,4 g/Nm3
  • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
  • Produktem odsíření je síra o čistotě 99,9 %
 • vakuumkarbonátová
  • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,1 g/Nm3
  • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
  • Produktem odsíření je kyseliny sírová o čistotě 94% popřípadě síra o čistotě 99,9 %
 • oxidační (Stretford).
  • H2S ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,05 g/Nm3
  • NH3 ve vyčištěném koksárenském plynu ≤ 0,03 g/Nm3
  • Produktem odsíření je síra o čistotě 98,5 %
Strojní zařízení

Nabízené strojní zařízení v podrobnějším členění:

Koksovny:

 • strojní zařízení koksárenských baterií pro sypný i pěchovaný provoz
 • obsluhovací stroje koksárenských baterií
 • uhelná i koksová služba

Skládkové stroje:

 • shrnovače
 • portálové zakladače a korečkové naběrače
 • sdružené kolesové stroje
 • drapákové jeřáby

Úpravny surovin (uhlí a rud):

 • kompletní řešení od vstupu vytěženého produktu po jeho vytříděnou druhovou expedici

Zauhlování tepláren a elektráren:

 • kompletní řešení dopravy od příjezdu (vyklopení) paliva po dopravu ke kotlům

Skladování, manipulaci a přípravu vstupních surovin – sypkých hmot:

 • kompletní řešení skladování včetně dopravních cest

Tyto celky jsou sestaveny z jednotlivých strojů a zařízení, které se nabízí samostatně v rámci oprav, modernizace, apod. Jsou to např.:

 • pojezdy strojů, vozů a vozíků
 • pohonné jednotky a pohony (řetězové, lanové)
 • potrubní systémy a potrubí, beztlaké i tlakové, podle zadání a potřeb zadavatele, kruhové tvarové, speciální
 • čerpání a rozvod tlakové vody
 • jeřáby a zvedací zařízení
 • rozrušování zamrzlého nákladu na vagonech
 • převážecí pánvové a šrotové vozy

Samozřejmostí je kompletní dodávka zařízení „na klíč“, což představuje dodávku zahrnující řešení pro dodržení emisních i ekologických požadavků včetně zprovoznění a předání funkčního zařízení odběrateli.

Ekologie

Odprašování a odsiřování energetických zdrojů

 • Odprášování, DeSOx a DeNOx kotlů v elektrárnách a teplárnách na základě Licensorem zpracovaného Basic Designu

BTP-HP Aquachemie (Biological Treatment Plant)

 • Návrh BČOV pro průmyslové aplikace pro dosažení až 70% zpětného využití odpadních vod v technologii s využitím membránových separačních procesů (reverzní osmóza)

Hermetizace

 • Zamezení úniku škodlivých látek z jednotlivých provozujících zařízení do ovzduší za pomocí inertního média (dusík)

DeSOx a DeNOx – FlueFlex

Technologie FlueFlex  slouží k odsíření a denitrifikaci spalin z koksárenských baterií.  Technologie probíhá ve 2 hlavních krocích:

 • Snížení SO2 pro ochranu technologie DeNOx a dosažení požadované koncentrace SO2 > 30 mg/Nm3 pomocí polosuché čpavkové nebo vápenné
 • Denitrifikace pro dosažení koncentrace NOx > 30 mg/Nm3 pomocí konvenční katalytické metody (katalytický reaktor) nebo kombinovaného zařízení (společný filtr a katalytický reaktor, tkaninový filtr s implementovaným katalyzátorem).

tabulka-ekologie

Inženýrsko - dodavatelská činnost

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. získal v uplynulých letech bohaté zkušenosti v oblasti realizace staveb. Největší zakázky realizované naší společností přesáhly hodnotu 0,5 miliardy Kč a prokázaly schopnosti našeho inženýrsko-dodavatelského týmu zvládnout realizaci rozsahem velkých a současně technicky náročných staveb. Spojení technické úrovně projekčních týmů se zkušeností týmu inženýrských služeb nabízí investorům vyšší přidanou hodnotu ve schopnosti pružné reakce na podněty investora i všech fázích realizace stavby od tvorby projektové dokumentace až po etapu samotné výstavby a umožňují okamžité promítnutí nových podnětů zvyšující užitnou hodnotu stavby a představující úsporu vynaložených prostředků:

Rozsah našich služeb

 • Realizace staveb podle vlastní projektové dokumentace
 • Realizace staveb s projekčními týmy jiných organizací
 • Realizace staveb s přímou vazbou na zahraničního dodavatele podle jeho dokumentace
Projekční činnost a činnost ve výstavbě

Předprojekční příprava

 • Odborná pomoc při výběru pozemků, příprava smluv s majiteli pozemků, součinnost při zápisu na katastrálním úřadě
 • Zajištění potřebných průzkumů (hydrogeologický, výškopisné a polohopisné zaměření, pedologický, dendrologický, apod.)
 • Studie investičních záměrů

Projekční práce

 • Dokumentace EIA (zákon č.100/2001 Sb.) včetně zajištění projednání
 • Dokumentace IPPC (zákon č.76/2002 Sb.) včetně zajištění projednání
 • Dokumentace pro územní souhlas, územní rozhodnutí (vyhláška 501/2006 Sb.) včetně zajištění vydání územního rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení (vyhláška 499/2006 Sb.) včetně vydání stavebního povolení
 • Průkazy energetické náročnosti budov – PENB
 • Plán organizace výstavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele (i pro případy veřejných zakázek)
 • Dokumentace pro provedení stavby (vyhláška 499/2006 Sb.)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vypracování dokumentace „RedCorrect“
 • Veškeré dokumentace jsou zpracovávány autorizovanou osobou

Činnosti při výstavbě

 • Výkon autorského dozoru
 • Výkon technického dozoru investora
 • Zajištění Koordinátora BOZP na staveništi (zákon č.309/2006 Sb.)
 • Zpracování dokumentace pro uvádění technologie do provozu – provozní předpisy
 • Účast při nájezdu stavby – individuální a komplexní zkoušky, zkušební provoz
 • Příprava kolaudačního řízení včetně zapracování připomínek kolaudačního řízení
3D modelování, BIM

Projektování prochází v současné době nejen v ČR obdobím změny filozofie od 2D kreslení do 3D modelování. Naše společnost je v této oblasti velice aktivní a nabízí zpracování komplexních projektů ve 3D.

Používaný software pro 3D modelování

 • AEC Collection
  • REVIT Architecture – stavební část
  • REVIT MEP – TZB
  • Advance Steel – ocelové konstrukce
  • Plant 3D – potrubní část
 • Building Design Suite (Revit) – stavební část, TZB, elektro
 • AutoCAD Civil 3D – dopravní stavby
 • Plant Design Suite – potrubní systémy
 • CREO 2.0, SolidWorks (dříve ProEngineer) – technologické aparáty
 • EPLAN – elektro

Používaný software pro koordinaci a kontrolu 3D modelů

 • Autodesk NavisWorks

BIM (Building Information Modeling)

 • Rozdíl mezi 3D modelem a BIM = informace (viz „prezentace_nase-cesta-k-bim“)
 • 3D modely HPFM obsahují informace o materiálu, typu prvku, potrubní třídě apod.
 • Vypracování 4D modelu = 3D model obsahuje časovou osu (Timeliner)
 • Vypracování 5D modelu = k 4D modelu jsou doplněny náklady stavby

Mnoho projektů, vypracovaných naší firmou, se nenachází tzv. „na zelené louce“ ale jsou situovány do stávajících Brownfieldů. V těchto případech naší projektanti využívají, pro zaměřování stávajícího stavu, možnosti moderních 3D scanů a dronů pro vytvoření „mračen bodů“ a z těchto mračen generovaných 3D modelů ve formě těles. Tyto 3D modely jsou pak zakomponovány do projekčních 3D modelů s cílem maximálního snížení rizika případných kolizí na stavbě.

Katalyzátory RANIDO

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. dlouho době spolupracuje se společností RANIDO. Společně dodáváme našim klientům katalyzátory do Clausova Procesu k eliminaci H2S a NH3 z koksárenského plynu.

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. je výhradním distributorem katalyzátoru společnosti RANIDO pro Polský trh a Indii.

Produkty:

RCAT®-3000
RCAT®-3000 je niklový katalyzátor na vysoce odolném nosiči z oxidu hořečnatého, používaný pro rozklad NH3 přítomného v koksárenském plynu.
Využití nachází v předštěpných reaktorech předřazených Clausovým reaktorům pro odsiřování koksárenského plynu. Katalyzátor je vyráběn ve tvaru Raschigových kroužků o rozměru 20x20x4 cm. Protože provozní teplota předštěpného reaktoru přesahuje 1000 °C, doporučujeme pro delší životnost využít katalyzátor v kombinaci s inertními kuličkami z vysoce čisté aluminy ABSM.

RCAT®-9001
Plyny odcházející z předštěpného reaktoru jsou následně odsiřovány v Clausových reaktorech. Standardním katalyzátorem pro převedení sloučenin síry na elementární síru je RCAT®-9001 na bázi aluminy.
Provozní teplota Clausových reaktorů je výrazně nižší než u předštěpného reaktoru (200-320 °C). Katalyzátor je dodáván ve tvaru kuliček o průměru 4-6 mm v kombinaci s vysoce odolnými keramickými kuličkami CBSM, které chrání katalyzátor a prodlužují jeho životnost.

RCAT®-9002
RCAT®-9002 je alternativním katalyzátorem pro odsíření spalin v Clausových reaktorech. Na rozdíl od standardního katalyzátoru RCAT®-9001 obsahuje kromě aluminy i TiO2 pro podporu hydrolýzy COS/CS2 a zvýšení celkové účinnosti odsiřování. Ačkoliv je velmi porézní, vykazuje vysokou mechanickou i tepelnou odolnost. RCAT®-9002 bývá využíván buď samostatně, nebo v kombinaci s RCAT®-9001.

Pokud je v reaktoru přítomen přebytečný kyslík, mohou Clausovy katalyzátory podléhat sulfataci. Vznik síranů na povrchu částic snižuje aktivitu katalyzátoru a tím i účinnost odsíření.
Odolnost katalyzátoru proti sulfataci lze podpořit využitím produktů RCAT®-9003 a RCAT®-9004.

RCAT®-9003
Katalyzátor RCAT®-9003 na bázi TiO2 je vyráběn ve formě extrudátů o průměru 3-5 mm. Kromě vylepšené katalytické aktivity má také vyšší odolnost proti otravě kyslíkem. Katalyzátor je možno využívat samostatně, ale také v kombinaci s katalyzátory RCAT®-9001 a RCAT®-9002.

RCAT®-9004
Otravě standardního katalyzátoru RCAT®-9001 kyslíkem lze zamezit také použitím RCAT-9004 – Clausova katalyzátoru obsahujícího železo. Chrání běžné katalyzátory před sulfatací a tím prodlužuje jejich životnost. Je vyráběn ve tvaru kuliček o velikosti 4-6 mm.

Dokumenty ke stažení: 

Ranido + HPFM COG Brochure

TDS RCAT-9001

TDS RCAT-9002

TDS RCAT-9003

TDS RCAT-9004

TDS RCAT-3000

Vodíková technologie

Více najdete na naší samostatné webové stránce pro Vodíkové systémy