Projekční činnost a činnost ve výstavbě

Předprojekční příprava

 • Odborná pomoc při výběru pozemků, příprava smluv s majiteli pozemků, součinnost při zápisu na katastrálním úřadě
 • Zajištění potřebných průzkumů (hydrogeologický, výškopisné a polohopisné zaměření, pedologický, dendrologický, apod.)
 • Studie investičních záměrů

Projekční práce

 • Dokumentace EIA (zákon č.100/2001 Sb.) včetně zajištění projednání
 • Dokumentace IPPC (zákon č.76/2002 Sb.) včetně zajištění projednání
 • Dokumentace pro územní souhlas, územní rozhodnutí (vyhláška 501/2006 Sb.) včetně zajištění vydání územního rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení (vyhláška 499/2006 Sb.) včetně vydání stavebního povolení

Projekční práce

 • Průkazy energetické náročnosti budov – PENB
 • Plán organizace výstavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele (i pro případy veřejných zakázek)
 • Dokumentace pro provedení stavby (vyhláška 499/2006 Sb.)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vypracování dokumentace „RedCorrect“
 • Veškeré dokumentace jsou zpracovávány autorizovanou osobou

Činnosti při výstavbě

 • Výkon autorského dozoru
 • Výkon technického dozoru investora
 • Zajištění Koordinátora BOZP na staveništi (zákon č.309/2006 Sb.)
 • Zpracování dokumentace pro uvádění technologie do provozu – provozní předpisy
 • Účast při nájezdu stavby – individuální a komplexní zkoušky, zkušební provoz
 • Příprava kolaudačního řízení včetně zapracování připomínek kolaudačního řízení

3D modelování, BIM

Projektování prochází v současné době nejen v ČR obdobím změny filozofie od 2D kreslení do 3D modelování. Naše firma HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. je v této oblasti velice aktivní a nabízí zpracování komplexních projektů ve 3D. Nabízíme také zpracování BIM modelů.

Používaný software pro 3D modelování

 • AEC Collection 
  • REVIT Architecture – stavební část
  • REVIT MEP – TZB
  • Advance Steel – ocelové konstrukce
  • Plant 3D – potrubní část
 • Building Design Suite (Revit) – stavební část, TZB, elektro
 • AutoCAD Civil 3D – dopravní stavby
 • Creo 2.0, SolidWorks (dříve ProEngineer) – technologické aparáty
 • E-plan – elektro

Používaný software pro koordinaci a kontrolu 3D modelů

 • Autodesk NavisWorks

BIM (Building Information Modeling)

 • 3D se nerovná BIM.
 • Rozdíl mezi 3D modelem a BIM = informace (viz „prezentace_nase-cesta-k-bim“)
 • 3D modely HPFM obsahují informace o materiálu, typu prvku, potrubní třídě apod.
 • Vypracování 4D modelu = 3D model obsahuje časovou osu (Timeliner)
 • Vypracování 5D modelu = k 4D modelu jsou doplněny náklady stavby

Mnoho projektů, vypracovaných naší firmou, se nenachází tzv. „na zelené louce“ ale jsou situovány do stávajících Brownfieldů. V těchto případech naší projektanti využívají, pro zaměřování stávajícího stavu, možnosti moderních 3D scanů a dronů pro vytvoření „mračen bodů“ a z těchto mračen generovaných 3D modelů ve formě těles. Tyto 3D modely jsou pak zakomponovány do projekčních 3D modelů s cílem maximálního snížení rizika případných kolizí na stavbě.