Projekční činnost a činnost ve výstavbě

Předprojekční příprava

 • Odborná pomoc při výběru pozemků, příprava smluv s majiteli pozemků, součinnost při zápisu na katastrálním úřadě
 • Zajištění potřebných průzkumů (hydrogeologický, výškopisné a polohopisné zaměření, pedologický, dendrologický, apod.)
 • Studie investičních záměrů

Projekční práce

 • Dokumentace EIA (zákon č.100/2001 Sb.) včetně zajištění projednání
 • Dokumentace IPPC (zákon č.76/2002 Sb.) včetně zajištění projednání
 • Dokumentace pro územní souhlas, územní rozhodnutí (vyhláška 501/2006 Sb.) včetně zajištění vydání územního rozhodnutí
 • Dokumentace pro stavební povolení (vyhláška 499/2006 Sb.) včetně vydání stavebního povolení
 • Průkazy energetické náročnosti budov – PENB
 • Plán organizace výstavby
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele (i pro případy veřejných zakázek)
 • Dokumentace pro provedení stavby (vyhláška 499/2006 Sb.)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby včetně vypracování dokumentace „RedCorrect“
 • Veškeré dokumentace jsou zpracovávány autorizovanou osobou

Činnosti při výstavbě

 • Výkon autorského dozoru
 • Výkon technického dozoru investora
 • Zajištění Koordinátora BOZP na staveništi (zákon č.309/2006 Sb.)
 • Zpracování dokumentace pro uvádění technologie do provozu – provozní předpisy
 • Účast při nájezdu stavby – individuální a komplexní zkoušky, zkušební provoz
 • Příprava kolaudačního řízení včetně zapracování připomínek kolaudačního řízení