Hlavní kategorie

Představenstvo akciové společnosti

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340 (dále jen „Společnost“)

svolává

 řádnou valnou hromadu akcionářů

 která se uskuteční dne 29. 6. 2020 v 9:00 hod. v sídle Společnosti.

Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hod.

  I.

Pořad jednání valné hromady

 1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů.
 2. Schválení jednacího a volebního řádu.
 3. Volba orgánů valné hromady.
 4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2019.
 5. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za r. 2019.
 6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností za r. 2019.
 7. Projednání zprávy o vztazích za r. 2019.
 8. Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2019.
 9. Projednání a schválení zásad pro odměňování členů představenstva.
 10. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2019.
 11. Projednání odstoupení členů představenstva a dozorčí rady a volba členů představenstva a dozorčí rady.
 12. Schválení souhlasu ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů – se zástavou věci.
 13. Závěr.

 II.

Návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění

 1. Schválení jednacího a volebního řádu (bod č. 2 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady.

 • Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Schválení jednacího a volebního řádu rovněž odpovídá mnohaleté tradici průběhu řádných valných hromad Společnosti.

 1. Volba orgánů valné hromady (bod č. 3 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Zdeňka Ručku, zapisovatelem Ing. Radka Čuboně, ověřovateli zápisu Ing. Lumíra Schmidta a Ing. Marcela Jenča, osobou pověřenou sčítáním hlasů p. Kateřinu Chlebkovou.

 • Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu jednání valné hromady. Návrh na obsazení orgánu Společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje rovněž na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě aktualizovaný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na možnou nepřítomnost osob, které jsou navrženy do orgánů valné hromady (zejména v případě jejich nemoci).

 1. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2019 (bod č. 4 pořadu jednání)
 •  Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2019.

 • Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo uveřejní společně s účetní závěrkou také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2019 na vědomí. Akcionáři mají možnost nahlédnout do této zprávy v sídle Společnosti.

 1. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za r. 2019 (bod č. 5 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti.

 • Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 2 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí. Akcionáři mají možnost nahlédnout do této zprávy v sídle Společnosti.

 1. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2019
  a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2019
  (bod č. 6 pořadu jednání)
 •  Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2019 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku dosaženého Společností v roce 2019.

 • Zdůvodnění:

Ustanovení § 403 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ukládá, aby valná hromada projednala řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo tedy navrhuje, aby byla řádná účetní závěrka projednána a schválena v uvedené zákonné lhůtě. Akcionáři mají možnost nahlédnout do řádné účetní závěrky, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy auditora v sídle Společnosti.

Vybrané údaje účetní závěrky Společnosti za r. 2019 jsou následující:

 • Čistý obrat :                                   1 041 664 tis. Kč
 • Výkonová spotřeba:                         889 975 tis. Kč
 • HV před zdaněním:                       – 229 951 tis. Kč
 • Aktiva celkem:                                318 894 tis. Kč
 • Bankovní úvěry a výpomoci:            30 492 tis. Kč
 • Vlastní kapitál                                104 194 tis. Kč

Představenstvo Společnosti navrhuje krýt vykázanou ztrátu Společností v účetním období roku 2019 ve výši 230 853 912,28 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Z důvodu vykázané ztráty za r. 2019 představenstvo a.s. nenavrhuje výplatu dividendy za r. 2019.

 1. Projednání zprávy o vztazích za r. 2019 (bod č. 7 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za r. 2019.

 • Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích statutární orgán ovládané osoby vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (tzv. zpráva o vztazích) za uplynulé účetní období. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu o vztazích na vědomí. Akcionáři mají možnost nahlédnout do této zprávy v sídle Společnosti.

Zpráva o vztazích za r. 2019 je součástí výroční zprávy Společnosti za r. 2019, která je dostupná na internetových stránkách Společnosti pod následujícím odkazem:

hpfm.cz/media center/výroční zprávy/výroční zpráva 2019

 1. Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2019 (bod č. 8 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2019.

 • Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumá kontrolní orgán zprávu o vztazích vypracovanou v souladu s § 82 zákona o obchodních korporacích a o výsledku přezkumu informuje nejvyšší orgán společnosti a sdělí mu své stanovisko. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za r. 2018 na vědomí. Akcionáři mají možnost nahlédnout do stanoviska dozorčí rady v sídle Společnosti.

Stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2019 je součástí výroční zprávy Společnosti za r. 2019, která je dostupná na internetových stránkách Společnosti pod následujícím odkazem:

hpfm.cz/media center/výroční zprávy/výroční zpráva 2019

 1. Projednání a schválení odměňování členů představenstva Společnosti a projednání a schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi Společností a členy představenstva (bod č. 9 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zásady pro výplatu individuálních prémií za r. 2020

 • Zdůvodnění:

V roce 2020 došlo, v souladu s platnou kolektivní smlouvou, k valorizaci průměrné mzdy zaměstnanců společnosti o 3,0 % s platností od 1. 6. 2020. Z důvodu vykázané ztráty zůstávají měsíční odměny členů představenstva nezměněny. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit výplatu individuálních prémií členů představenstva za rok 2020 podle stejných zásad jako v roce 2019.

 1. Určení auditora pro provedení auditu účetní závěrky za rok 2019 (bod č. 10 pořadu jednání)
 • Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora pro provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2020, a to společnost CSA, spol. s r.o., se sídlem Švabinského 1749/19, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61972380.

 • Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje určit auditorem společnost CSA, spol. s r.o., která je auditorem Společnosti již několik let.

 1. Projednání odstoupení členů představenstva a dozorčí rady a volba členů představenstva a dozorčí rady.
 • Návrh usnesení:

Valná hromada projednala odstoupení člena představenstva Ing. Daniela Pustky a člena dozorčí rady Ing. Albína Magery.

Valná hromada zvolila novým členem představenstva Společnosti Ing. Jiřího Knota.

Valná hromada zvolila novým členem dozorčí rady Společnosti Ing. Romana Budínského.

 • Zdůvodnění:

Jelikož ke dni 31. 5. 2020 ukončil člen představenstva Ing. Daniel Pustka své členství ve statutárním orgánu, představenstvo navrhuje zvolit za nového člena představenstva Ing. Jiřího Knota, který ve společnosti působí ve funkci obchodního ředitele.

Z důvodu odstoupení Ing. Albína Magery z funkce člena dozorčí rady ke dni 29. 6. 2020 navrhuje představenstvo zvolit jako nového člena dozorčí rady Ing. Romana Budínského. Ing. Roman Budínský je zaměstnancem společnosti, pracuje ve funkci vedoucího Oddělení technologických zařízení.

 1. Schválení / souhlas se zástavou věci
 • Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí – ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů – se zástavou věci:

a) pozemek parc. č. 3482/19, jehož součástí je budova č. p. 1495, pozemek parc. č. 3482/55 a pozemek parc. č. 3482/61, to vše v katastrálním území Místek, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na listu vlastnictví č. 1661,

b) pozemek st. parc. č. 329, jehož součástí je budova č. p. 231 a pozemek parc. č. 135/2, to vše v katastrálním území Uherské Hradiště, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na listu vlastnictví č. 3070,

která má být poskytnuta společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČO: 45193584 ve prospěch ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242 jako jistota, a to za veškeré dluhy Společnosti HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČO: 45193584, které jí vzniknou vůči Bance na základě i) Smlouvy o poskytnutí rámce reg. č. 208/14T-120 VL ze dne 18. března 2014 ve znění pozdějších dodatků a ii) Smlouvy o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 732/15T-120 VL ze dne 26. června 2015 ve znění pozdějších dodatků.

 • Zdůvodnění:

Společnost uzavřela dne 10. března 2020 s UniCredit Bank Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí rámce reg. č. 208/14T-120 VL ze dne 18. března 2014, kde byl doplněn souhlas Společnosti se zřízením zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti.

III.

Rozhodný den

Dle stanov Společnosti je rozhodným dne k účasti na valné hromadě 7. den předcházející dni konání valné hromady. Řádné valné hromady je proto oprávněn se zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Společnosti k rozhodnému dni 22. 6. 2020.

IV.

Ostatní informace

Akcionář – fyzická osoba se prokazuje průkazem totožnosti, zástupce navíc plnou mocí. Statutární zástupce akcionáře (právnické osoby) se prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a průkazem totožnosti. Zástupce, který není statutárním orgánem, se prokáže navíc plnou mocí. Akcionáři se účastní řádné valné hromady na vlastní náklady.

Účetní závěrka Společnosti za r. 2019 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy auditora, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za r. 2019, zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2019, zpráva představenstva o vztazích za r. 2019 a stanovisko dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za r. 2019 jsou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin.

Ve Frýdku-Místku dne 20. 5. 2020

Ing. Zdeněk Ručka

předseda představenstva